STATUTEN & HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

 

 

STATUTEN

1. De vereniging zal de naam dragen "Verbond van Limburgse Fotokringen" vereniging zonder winstoogmerken. Zij kan ook gebruik maken van de afkorting " VLF vzw". Alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere uitgaande stukken van de vereniging moeten deze naam vermelden.

 

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven, Ballewijerweg 52. De vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Deze kan alleen bij een beslissing van de algemene vergadering overgebracht worden naar ieder ander adres in de provincie. De administratieve zetel is gevestigd te 3680 Maaseik Berkenlaan 33.. Alle briefwisseling dient aan dit adres gericht. Het administratief dossier wordt op dit adres bewaard.

 

3. De vereniging heeft als doel het propageren van de amateur-fotografie in al haar aspecten en met alle mogelijke middelen. Om haar doel te verwezenlijken, kan vereniging activiteiten inrichten of aan activiteiten deelnemen.

 

4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

 

5. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit toegetreden leden. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, het minimum is evenwel vijf.

 

6. De effectieve leden zijn de voorzitters van de aangesloten kringen en de leden van de raad van bestuur. De toegetreden leden zijn alle personen die voorkomen op de ledenlijst van die aangesloten kringen.

 

7. Een kandidaat lid dient zijn aanvraag tot toetreding schriftelijk te richten tot de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over het wel of niet toelaten van een nieuw lid.

 

8. Het staat elk lid vrij zich uit de vereniging terug te trekken door, aan de raad van bestuur, zijn ontslag in te dienen.

 

9. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum € 100,00

 

10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, ieder lid beschikt over één stem. Stemmen per volmacht is niet toegelaten. Ieder effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber. De lasthebbers, ook VLF-afgevaardigden genoemd, worden jaarlijks door hun kring aangeduid.

 

11. Op de agenda van de algemene vergadering, de hoogste macht van de vereniging, kunnen onder meer volgende punten voorkomen:

 

de wijziging van de statuten;

de benoeming en de afzetting van beheerders;

de goedkeuring van de rekening en de begroting;

desgevallend de benoeming en de afzetting van commissarissen;

uitsluiting van leden;

kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

vrijwillige ontbinding van de vereniging;

omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

12. De algemene vergadering, statutaire vergadering en ook jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen in de loop van de maand februari. Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen door de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de effectieve leden

13. De oproep voor de algemene vergadering dient schriftelijk te gebeuren, minimum acht dagen voor de algemene vergadering. De uitnodiging dient datum, plaats, uur en de agenda te vermelden. Deze dagorde wordt samengesteld door de raad van bestuur, maar moet ook de punten opnemen van een ondertekend voorstel van een twintigste van de leden. De vergadering kan niet geldig beraadslagen en besluiten over punten welke niet op de agenda vermeld zijn.

 

14. Behalve waar door de wet bijzondere meerderheden voorzien zijn, worden alle beslissingen van de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

 

15. De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten indien de bepalingen van art 8 en 20 van de wet van 27/06/1921, gewijzigd door de wet van 02/05/2002 betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, worden nageleefd.

16. Het verslag van de algemene vergadering zal in het VLF-Nieuws verschijnen. Het wordt onder de vorm van notulen in een register opgetekend en bewaard op de zetel van de vereniging. De effectieve leden kunnen te allen tijde inzage krijgen in dit register op de zetel van de vereniging. Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagtekening worden bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder.

 

17. De vereniging wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie en maximum twaalf leden, door de algemene vergadering gekozen uit alle leden van de vereniging. De algemene vergadering kan ten allen tijde een einde stellen aan hun mandaat Het aantal bestuurders moet altijd lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging

 

18. In geval van vacature tijdens een mandaat, dat twee jaar duurt, kan een voorlopige bestuurder door de algemene vergadering benoemd worden. Hij voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

 

19. De voorzitter wordt door de raad van bestuur, bij afzonderlijke zitting, tijdens de algemene vergadering verkozen en vervolgens aan de algemene vergadering voorgesteld, die aan deze verkiezing zijn goedkeuring moet hechten. De raad van bestuur kiest verder onder zijn leden een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

 

20. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering of strijdig zijn met de wet. De raad van bestuur kan zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan een van zijn leden en zelfs aan derden. De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd in een register, deze ligt ter inzage van alle effectieve leden op de zetel van de vereniging.

 

21. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in de naam van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur, gezamenlijk optredend met de secretaris. Dit geldt ook voor het optreden in rechte.

 

22. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

 

23. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen boekjaar afgesloten, de inventaris en de balans en de begroting van het komend boekjaar opgemaakt. Deze worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen.

 

24. De vereniging kan voor het verstrijken van haar duur ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig art 20 van de Wet van 27/06/1921 of door een gerechtelijke beslissing. Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars en stelt hun bevoegdheden vast. De activa worden na aanzuivering der schulden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel in de provincie.

 

25. Alle in deze statuten niet voorziene gevallen worden geregeld door de voorschriften van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 02/05/2002 en door het huishoudelijk reglement. Dit reglement en de wijzigingen hieraan moeten door de raad van bestuur aan de algemene vergadering worden voorgelegd, deze beslist hierover met een eenvoudige meerderheid van stemmen.

 

26. Deze statuten werden voorgelegd en goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van december 2004 en vervangen de statuten opgemaakt op 9 november 1973 en alle nadien doorgevoerde wijzigingen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. ALGEMEEN.

1.1. Alle leden en hun vertegenwoordigers worden verondersteld de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, zodat op een goede toepassing daarvan kan gerekend worden.

1.2. Het huishoudelijk reglement vult de statuten aan en regelt de inwendige aangelegenheden van het verbond.

1.3. Het verbond heeft als doel het propageren van de amateur-fotografie dit houdt in:

1.3.1  het propageren van de liefhebbersfotografie als culturele activiteit en deze te bevorderen als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding;
1.3.2  het inrichten van voordrachten, wedstrijden, tentoonstellingen en cursussen, het uitwisselen van foto's en dia's en het voeren van publiciteit;
1.3.3  het bevorderen van de betrekkingen tussen de aangesloten kringen;
1.3.4  het optreden als gesprekspartner bij openbare instellingen, besturen, enz.;
1.3.5  het vertegenwoordigen van de aangesloten kringen bij de provinciale, regionale, nationale en internationale verenigingen of federaties met fotografische en kunstzinnige inslag;
1.3.6  het steun geven aan alle fotografische manifestaties van de aangesloten kringen;
1.3.7  het beschermen van de amateur-fotograaf als auteur;
1.3.8  het waarborgen van de autonomie van de aangesloten kringen. Deze opsomming is slechts ten titel van inlichting gegeven en houdt geen beperkingen in.

2. LEDEN.

2.1. De effectieve leden van de vereniging zonder winstoogmerken "Verbond van Limburgse Fotokringen" zijn de voorzitters van de aangesloten kringen en de leden van de raad van bestuur.

2.2. De toegetreden leden zijn de leden die voorkomen op de ledenlijst van de aangesloten kringen. Het bewijs van lidmaatschap bij een kring wordt geleverd door het jaarlijks, voor eind januari, terugzenden van de verbeterde ledenlijst, die U door het secretariaat bezorgd wordt. Alle personen die op deze lijst voorkomen kunnen aan de VLF-activiteiten deelnemen, dit geldt ook voor elke aanvulling die in de loop van het jaar naar het verbond doorgestuurd wordt.

2.3. Individuele personen kunnen slechts via een kring aangesloten zijn bij het verbond.

2.4. De leden van de raad van bestuur blijven slechts effectief lid van de vereniging zonder winstoogmerk tot zolang zijn lid zijn van de raad van bestuur.

2.5. Elke kring duidt twee afgevaardigden aan, de VLF-afgevaardigden genoemd, zij vormen de leden van de algemene vergadering. Alleen zij zijn namens hun kring gemachtigd te stemmen (slechts één stem per kring is toegelaten, 1 lid = 1 stem, zie Statuten Art.10) en het woord te voeren op de algemene vergadering.

2.6. Elke kring die zou weigeren zich naar de statuten of het huishoudelijk reglement te gedragen, of die het verbond enig nadeel zou berokkenen, kan uitgesloten worden overeenkomstig art 12 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerken.

2.7. Elke persoon die zou weigeren zich naar de statuten of het huishoudelijk reglement te gedragen, of die het verbond enig nadeel zou berokkenen, kan uitgesloten worden om aan VLF activiteiten en wedstrijden deel te nemen.

3. RAAD VAN BESTUUR.

3.1. De leden van de raad van bestuur kunnen worden gekozen uit alle leden van het verbond. De kandidaat beheerder kan voorgedragen te worden door de kring waarbij hij aangesloten is of door de raad van bestuur. Er kunnen per kring slechts twee leden als bestuurder tot de Raad van Bestuur behoren.

3.2. De Raad van Bestuur kan beslissen om een kandidaat bestuurder te weigeren, mits alle leden van de raad akkoord gaan met deze beslissing.

3.3. De voorzitter, tijdens afzonderlijke zitting in de statutaire vergadering verkozen, en door de algemene vergadering aanvaard, wordt benoemd als afgevaardigde beheerder. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening en kan het verbond geldig verbinden.

3.4. De raad van bestuur verdeelt onder zijn leden de overige functies: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

3.5. Wanneer het mandaat van een of meerdere beheerders openvalt, blijven de overige leden de raad van bestuur vormen alsof deze voltallig ware. Er dienen echter steeds minimum drie beheerders te zijn.

3.6. Om de goede werking van een sector te bevorderen, kan de raad van bestuur, voor medewerking, beroep doen op personen, van buiten de raad van bestuur. Deze personen worden aangesteld en uit hun functie ontheven door de raad van bestuur, doch zij maken er geen deel van uit.

3.7. De raad van bestuur vergadert, na oproeping door de voorzitter en de secretaris, minstens viermaal per jaar, de algemene vergadering niet inbegrepen, of telkens als drie beheerders dit vragen.

3.8. Alle beslissingen in de raad van bestuur worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen dient een tweede stembeurt gehouden te worden. Bij een tweede staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

3.9. De uitsluiting van een beheerder is slechts mogelijk door een beslissing van een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering en moet op de agenda vermeld worden. De raad van bestuur kan echter bij geheime stemming en mits een drie vierde meerderheid tot onmiddellijke schorsing besluiten.

3.10. De leden van de Raad van Bestuur zetelen ten persoonlijke titel in de Raad van Bestuur.

4. FINANCIËN.

4.1 Om de afsluitingen van de rekeningen per einde jaar te vergemakkelijken, dient de aangesloten kring het lidgeld te betalen tussen 1 januari en 31 januari van het lopend werkjaar.

4.2 De geldelijke bezittingen van de vereniging staan op een rekening bij een financiële instelling. De penningmeester, de voorzitter en ondervoorzitter krijgen van de raad van bestuur de volmacht om alle inkomsten en uitgaven te beheren. Zij mogen afzonderlijk optreden. Uitgaven boven de € 500,00 kunnen slechts gebeuren na overleg tussen de gevolmachtigden.

5. MATERIAAL.

5.1 Voor wat het materiaal en het ontlenen van materiaal betreft verwijzen wij naar
het reglement opgenomen in het vademecum.

6. WEDSTRIJDEN.

6.1 Voor de reglementen der wedstrijden en de VLF-prijzen verwijzen wij naar de
desbetreffende reglementen in het vademecum.

7. VLF-NIEUWS.

7.1 De VLF-Nieuwsbrief staat open voor elk lid van het verbond, hetzij om een artikel te
publiceren, hetzij om een activiteit aan te kondigen, hetzij om materiaal te koop
aan te bieden of te koop te vragen. Gepubliceerde teksten vallen onder de
verantwoordelijkheid van de auteurs.

7.2 De Raad van Bestuur kan alle artikels, die niet stroken met de doelstelling van
de vereniging, of die nadeel aan het verbond kunnen berokkenen, weigeren.

8. SOCIALE MEDIA.

8.1 De Facebookgroep en de Instagrampagina van het VLF vzw hebben een aanvullende functie op de nieuwsbrief.  Uitsluitend fotografie gerelateerde content mag er op gezet worden. Personen en verenigingen niet aangesloten bij het VLF vzw mogen niets in de facebookgroep plaatsen. Ze kunnen wel een aanvraag indienen bij de raad van Bestuur, die hierover beslist.  Elke discussies op sociale media die niet voldoen aan de doelstellingen van het VLF vzw worden zonder tegen bericht verwijderd.

8.2 Op de VLF vzw sociale mediakanalen dient men respectvol om te gaan. Men kan steeds foto's taggen met # VLFvzw. Deze komen dan op de instagrampagina.


laatste aanpassing 02/2022.