VERBOND van LIMBURGSE FOTOKRINGEN vzw


WEDSTRIJDREGLEMENT"A lot of photographers think that if they buy a better camera they'll be able to take better photographs. A better camera won't do a thing for you if you don't have anything in your head or in your heart." -
Arnold Newman


DEEL I : Algemene wedstrijdreglementen

1. Algemene Bepalingen
2. Richtlijnen betreffende inzenden werken
3. Algemene administratieve voorschriften
4. Indeling van de wedstrijden
5. Beoordeling van de wedstrijden
6. Wijzigingen van de wedstrijdreglementen
7. Specifieke richtlijnen wedstrijden
8. Inleveren werken: wat komt waar terecht?


DEEL II : Specifieke wedstrijdreglementen


1. Wedstrijd provinciaal salon
2. Wedstrijd Fototocht
3. Wedstrijd VLF-criterium
4. De VLF-onderscheiding
5. De VLF-laureaat
6. De VLF-sterren
7. De VLF-honoré


DEEL I : ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENTEN1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1  Het Verbond van Limburgse Fotokringen vzw, hierna kortweg VLF genoemd, richt elk jaar samen met kandidaat inrichtende kringen wedstrijden in voor de bij haar aangesloten kringen die in regel zijn met hun inschrijving. Bovendien dienen de kringen elke wijziging aan hun ledenlijst onmiddellijk door te geven aan het VLF-secretariaat . Indien géén van de aangesloten kringen kandidaat is om het criterium , Limfoto of fototocht in te richten, behoudt de VLF Raad van Bestuur zich het recht dat jaar alleen het criterium te organiseren.

1.2  Deze wedstrijden hebben tot doel een gunstige wedijver te scheppen tussen de kringen en hun leden tot bevordering van de fotografie.

1.3  Door deel te nemen aan de VLF-wedstrijden verbinden de kringen en hun leden er zich toe zich te schikken naar de reglementen.

1.4  De kringen verbinden er zich toe dat de auteurs waarvan werk voorgelegd wordt, in de VLF-ledenlijst opgenomen zijn.

1.5  De VLF wedstrijdverantwoordelijken en de organisatoren van Limfoto of  fototocht, zullen steeds de grootste zorg besteden aan de ingezonden werken. Zij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich in geval van schade of verlies.

1.6  Alle geschillen en voorvallen, niet voorzien in dit reglement, worden beslecht door de Raad van Bestuur. Dit kan na overleg met de betrokkenen zonder dat beroep kan aangetekend worden.

1.7  De auteur, of kring, veroordeeld wegens inbreuk op het reglement, wordt uitgesloten voor één of meer wedstrijden.

1.8  Een inbreuk op deze reglementen kan na onderzoek worden gezien als frauduleus. De auteur of kring die fraude pleegt tijdens een VLF-wedstrijd, of waarvan fraude wordt vastgesteld binnen de twaalf maanden na de wedstrijd, wordt gesanctioneerd:

de frauduleus behaalde punten, medailles en onderscheidingen van het VLF, worden de auteur ontnomen;
zijn deelname voor alle disciplines wordt geannuleerd;
de auteur kan noch in het lopende, noch in het eerstvolgende jaar, een VLF onderscheiding bekomen;

1.9   De auteur of kring waartegen een klacht wegens fraude loopt, heeft het recht zijn zaak bij de Raad van Bestuur te komen bepleiten. Na aanvraag wordt de betrokkene uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

1.10   Een lid dat in de loop van het jaar van kring verandert, blijft voor de VLF-wedstrijden ingeschreven bij de kring waar het lid was op 1 januari en dit voor het volledige jaar. Wie geen lid meer is van een kring kan niet meer deelnemen aan de wedstrijden.

1.11  De leden van de organiserende kring van het criterium, Limfoto of fotocht mogen deelnemen aan deze wedstrijden en komen ook in aanmerking voor het winnen van prijzen.2. RICHTLIJNEN BETREFFENDE HET INZENDEN VAN WERKEN.

2.1   De ingezonden werken en alle onderdelen ervan MOETEN eigen werk van de inzender zijn en mogen niet aanvaard zijn op provinciale, nationale of internationale wedstrijden gepatroneerd door het VLF, CvB, BFF, FIAP of PSA.

2.2   Onder eigen werk verstaan wij fotografie van eigen bron. Er worden geen beelden en onderdelen van beelden toegelaten van externe oorsprong zoals het gebruik van stockfotos, een download van Internet, een kopie uit tijdschriften of boeken enz. Ook in het digitale tijdperk wordt van de auteurs verwacht dat alle beelden volledig zelf gerealiseerde opnames zijn. Om dit te bewijzen stuurt de auteur van een samengestelde foto ook de originele bestanden apart naar de wedstrijdcommissaris foto en/of geprojecteerde beelden..

2.3  Werken: een geprojecteerd werk of foto, analoog of digitaal, zwart-wit of kleur, evenals fotos afgedrukt van geprojecteerde werken met eenzelfde afbeelding, worden als één werk beschouwd en moeten dezelfde titel dragen. Onder eenzelfde afbeelding of opname vallen ook werken die slechts verschillen in details. Dit betekent dat alleen het geprojecteerde werk ofwel de foto mag ingezonden worden.

2.4  Uitzondering op art. 2.1 wordt gemaakt voor werken gebruikt in plaatselijke kringwedstrijden en organisaties. Ook zo voor werken die aanvaard werden op tentoonstellingen die niet door bovenstaande organisaties gepatroneerd werden. bijv.: Euregionale wedstrijdenz. De aanvaarde werken uit het VLF-criterium of fototocht mogen deelnemen aan het eerstvolgende Limfoto.3. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN

3.1  De fotos moeten gemonteerd zijn op licht karton  onder passe-partout van 40 x 50 cm cm of 40x30cm* (*tem 2019) Maximum dikte: 1,5 mm.

3.2  De foto's moeten op de keerzijde als volgt gekenmerkt worden:

naam + VLF-lidnummer van de auteur;
naam en kenletters van de kring;
titel van het werk.
De gegevens moeten (volgens de normale kijkrichting) in het midden onderaan de achterkant van de fotos aangebracht worden. Op het deelnameformulier worden dezelfde gegevens vermeld. Al de gegevens moeten duidelijk leesbaar en voldoende groot aangebracht worden.
3.3  De digitale beelden voor de wedstrijd moeten aan volgende normen voldoen:

      horizontaal beeld (liggend) maximum: 1920 pixels breed en 1080 pixels hoog
      vertikaal beeld (opstaand) maximum: breedte kan variëren en 1080 pixels hoog
      vierkant beeld maximum: 1080 pixels breed en 1080 pixels hoog
      extensie JPG
     kaders rond digibeelden NIET TOEGELATEN
3.4  Identificatie van de beelden: bvb: 9876.XX.Jong hert.jpg

      9876 het lidnummer van de auteur
        " een punt
      XX kenletters van de kring
        " een punt
      Jong hert titel van het werk maximum 25 tekens
        " een punt
      jpg verplichte extensie
3.5 De wedstrijdcommissaris verzamelt alle digitale beelden van zijn kring voor een bepaalde wedstrijd in één file(map) en stuurt deze file naar wedstrijd@vlfvzw.be via www.wetransfer.com. In deze verzending voegt men ook een ingevuld deelnameformulier bij.

3.6  Ook moet er een ingevulde deelnameformulier verzonden worden aan de wedstrijdcommissaris. Dit formulier kan men afhalen op de VLF-website www.vlfvzw.be.

3.7  De zendingen moeten op de vastgestelde data in het bezit zijn van de respectievelijke wedstrijdcommissarissen. De werken moeten in een degelijke verpakking afgeleverd worden.

3.8  Het voorziene deelnameformulier, ingevuld naar de opgelegde VLF-normen, moet uiterlijk voor de vastgestelde datum ook gemaild worden naar de wedstrijdcommissaris (wedstrijd@vlfvzw.be). Voor iedere discipline moet een afzonderlijk deelnameformulier gebruikt worden.

3.9   De wedstrijdcommissarissen moeten de ingezonden werken en deelnameformulieren die niet aan de opgelegde normen voldoen uitsluiten.

3.10  Door de deelname aan deze wedstrijden verlenen de deelnemers de toelating, tenzij uitdrukkelijk verbod, om hun werken te publiceren. Onder andere in drukwerken als catalogi voor een VLF-salon en op de VLF-website als voorlichting of propaganda. De auteur kan hiervoor geen vergoeding eisen. De auteur blijft de volledige verantwoordelijkheid dragen over de inhoud van de foto en het eventuele recht op privacy van de afgebeelde personen.

3.11  Elke kring ontvangt van de wedstrijdcommissaris een lijst met de toegekende punten.

3.12  Voor de inrichting van Limfoto en fotocht worden medailles, diplomas en eventueel eervolle vermeldingen uitgereikt. Bij het criterium zijn er diplomas en eventueel eervolle vermeldingen te behalen.

3.12.1  Het criterium
Geprojecteerd beeld 4
Foto mono 4
Foto kleur 4
Totaal 8

3.12.2 Fototocht
Onderwerpen: landschap , de mens(p.j.) + opgelegd onderwerp
Deelname met max. 4 per onderwerp in zowel geprojecteerd beeld als foto
In totaal max. 8 in beide disciplines
Geprojecteerd beeld 8
Foto mono 8
Foto kleur 8
Foto gemengd 8

3.12.3 Totaal vande beschikbare prijzen
In elke discipline 1 Gouden VLF - medaille + 3 diploma’s
Eventueel “ Eervolle vermelding(en) “
Totaal 12


3.12.4  Limfoto

Onderwerp in de drie disciplines : vrij
Deelname met max.8 in geprojecteerd beeld
Deelname met max.8 in foto mono
Deelname met max. 8 in foto kleur
Deelname aan foto gemegd: max.8
Totaal 16


3.13  Totaal van de beschikbare prijzen:

In elke discipline 1 Gouden VLF - 1 Zilveren VLF- 1 Bronzen VLF medaille
In elke discipline 3 diploma’s
Eventueel “ Eervolle velding(en)
Totaal 18

4. INDELING VAN DE WEDSTRIJDEN

4.1  De VLF wedstrijden worden in drie disciplines ingedeeld, volgens de eigen technische basis.

4.2 

"M"
staat voor een zwart-wit foto. Daaronder verstaat men een monochroom werk dat bestaat uit grijswaarden gaande van het donkerste grijs (zwart) tot het helderste grijs (wit). Een zwart wit foto die volledig gekleurd is in één kleur blijft een monochroom werk en mag in deze discipline meedoen.
"CP"
staat voor kleurfoto dat bestaat uit meerdere kleuren. Ook voor een zwart-witfoto die slechts gedeeltelijk is ingekleurd of waaraan één of meer kleuren werden toegevoegd.
PI
staat digitaal beeld. (Projected Images)
4.3  Mdiscipline

VLFcriterium: 'vrij onderwerp';;
Provinciaal salon: één reeks 'onderwerp vrij'.
4.4  CPdiscipline

VLFcriterium: 'vrij onderwerp';
Provinciaal salon: één reeks 'onderwerp vrij'.
4.5  PIdiscipline

VLFcriterium: 'vrij onderwerp';
Provinciaal salon: één reeks 'onderwerp vrij'.
4.6  Voor elke discipline moet men een afzonderlijk deelnameformulier indienen, met deelnemers in alfabetische volgorde.

TOP

5. BEOORDELING VAN DE WEDSTRIJDEN.

5.1  Voor alle VLFwedstrijden wordt een jury aangeduid door de Raad van Bestuur. Een jury moet uit minimaal drie en maximaal vijf personen bestaan. De Raad van Bestuur kan bij vaststelling van onregelmatigheden een jurylid vervangen. De wedstrijdcommissarissen zijn bevoegd om ontbrekende juryleden te vervangen.

5.2  Benevens de jury kunnen de wedstrijdcommissarissen elk één neutrale waarnemer aanduiden, die alleen aan de wedstrijdcommissarissen melding maakt van onregelmatigheden.

5.3  In elke VLF-wedstrijd zal de jurering geschieden op basis van puntentoekenning met een maximum van tien punten per jurylid.

5.4  De jury kan niet ingrijpen in de interpretatie van het huidig reglement. Dit recht wordt uitsluitend voorbehouden aan de Raad van Bestuur van het VLF.

5.5  De quotering van de ingezonden werken geschiedt door een jury samengesteld zoals voorzien in de specifieke wedstrijden (zie deel ll). De quotering is niet voor beroep vatbaar.

5.6  De jureringen zijn openbaar. Commentaar en blijken van goed- of afkeuring mogen door de aanwezige toeschouwers niet geuit worden tijdens de jurering.

5.7  De VLFwedstrijdcommissarissen staan in voor het goede verloop van de jurering. Zij treffen hiertoe de nodige maatregelen.

5.8  De wedstrijdcommissarissen zullen net voor aanvang van de jurering:

de plaatsen van de juryleden aanduiden;
de juryleden herinneren aan de geldende reglementen.
5.9  Er wordt bij benadering een gemiddeld percentage van dertig procent van het totaal der ingezonden werken aanvaard:
5.10  Voor alle VLFwedstrijden geprojecteerd beeld moet het VLFmateriaal of gelijkwaardig materiaal gebruikt worden.

TOP

6. WIJZIGINGEN VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT.

6.1 De wedstrijdreglementen gelden minimaal voor drie jaar, uitgezonderd voor aanpassingen in verband met de jurering van digitale beelden die met de beamer worden vertoond en aanpassingen in verband met het organisatorisch aspect van de jureringen.

6.2 Enkel in uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van artikel 6.1 mits toepassing van artikel 25 van de statuten.

6.3 Door toepassing van artikel 23 van de statuten worden wijzigingen aan de wedstrijdreglementen goedgekeurd in de loop van een werkjaar
van kracht vanaf 1 januari van het volgende werkjaar.

TOP


7. Specifieke richtlijnen wedstrijden

8. Inleveren werken: wat komt waar terecht?


Alle rechten voorbehouden  © 2019  VLF vzw.