VERBOND van LIMBURGSE FOTOKRINGEN vzw


HUISHOUDELIJKREGLEMENT"A lot of photographers think that if they buy a better camera they'll be able to take better photographs. A better camera won't do a thing for you if you don't have anything in your head or in your heart." -
Arnold Newman


1. ALGEMEEN.

1.1. Alle leden en hun vertegenwoordigers worden verondersteld de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, zodat op een goede toepassing daarvan kan gerekend worden.

1.2. Het huishoudelijk reglement vult de statuten aan en regelt de inwendige aangelegenheden van het verbond.

1.3. Het verbond heeft als doel het propageren van de amateur-fotografie dit houdt in:

1.3.1  het propageren van de liefhebbersfotografie als culturele activiteit en deze te bevorderen als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding;
1.3.2  het inrichten van voordrachten, wedstrijden, tentoonstellingen en cursussen, het uitwisselen van foto's en dia's en het voeren van publiciteit;
1.3.3  het bevorderen van de betrekkingen tussen de aangesloten kringen;
1.3.4  het optreden als gesprekspartner bij openbare instellingen, besturen, enz.;
1.3.5  het vertegenwoordigen van de aangesloten kringen bij de provinciale, regionale, nationale en internationale verenigingen of federaties met fotografische en kunstzinnige inslag;
1.3.6  het steun geven aan alle fotografische manifestaties van de aangesloten kringen;
1.3.7  het beschermen van de amateur-fotograaf als auteur;
1.3.8  het waarborgen van de autonomie van de aangesloten kringen. Deze opsomming is slechts ten titel van inlichting gegeven en houdt geen beperkingen in.

2. LEDEN.

2.1. De effectieve leden van de vereniging zonder winstoogmerken "Verbond van Limburgse Fotokringen" zijn de voorzitters van de aangesloten kringen en de leden van de raad van bestuur.

2.2. De toegetreden leden zijn de leden die voorkomen op de ledenlijst van de aangesloten kringen. Het bewijs van lidmaatschap bij een kring wordt geleverd door het jaarlijks, voor eind januari, terugzenden van de verbeterde ledenlijst, die U door het secretariaat bezorgd wordt. Alle personen die op deze lijst voorkomen kunnen aan de VLF-activiteiten deelnemen, dit geldt ook voor elke aanvulling die in de loop van het jaar naar het verbond doorgestuurd wordt.

2.3. Individuele personen kunnen slechts via een kring aangesloten zijn bij het verbond.

2.4. De leden van de raad van bestuur blijven slechts effectief lid van de vereniging zonder winstoogmerk tot zolang zijn lid zijn van de raad van bestuur.

2.5. Elke kring duidt twee afgevaardigden aan, de VLF-afgevaardigden genoemd, zij vormen de leden van de algemene vergadering. Alleen zij zijn namens hun kring gemachtigd te stemmen (slechts één stem per kring is toegelaten, 1 lid = 1 stem, zie Statuten Art.10) en het woord te voeren op de algemene vergadering.

2.6. Elke kring die zou weigeren zich naar de statuten of het huishoudelijk reglement te gedragen, of die het verbond enig nadeel zou berokkenen, kan uitgesloten worden overeenkomstig art 12 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerken.

2.7. Elke persoon die zou weigeren zich naar de statuten of het huishoudelijk reglement te gedragen, of die het verbond enig nadeel zou berokkenen, kan uitgesloten worden om aan VLF activiteiten en wedstrijden deel te nemen.


3. RAAD VAN BESTUUR.

3.1. De leden van de raad van bestuur kunnen worden gekozen uit alle leden van het verbond. De kandidaat beheerder kan voorgedragen te worden door de kring waarbij hij aangesloten is of door de raad van bestuur. Er kunnen per kring slechts twee leden als bestuurder tot de Raad van Bestuur behoren.

3.2. De Raad van Bestuur kan beslissen om een kandidaat bestuurder te weigeren, mits alle leden van de raad akkoord gaan met deze beslissing.

3.3. De voorzitter, tijdens afzonderlijke zitting in de statutaire vergadering verkozen, en door de algemene vergadering aanvaard, wordt benoemd als afgevaardigde beheerder. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening en kan het verbond geldig verbinden.

3.4. De raad van bestuur verdeelt onder zijn leden de overige functies: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

3.5. Wanneer het mandaat van een of meerdere beheerders openvalt, blijven de overige leden de raad van bestuur vormen alsof deze voltallig ware. Er dienen echter steeds minimum vijf beheerders te zijn.

3.6. Om de goede werking van een sector te bevorderen, kan de raad van bestuur, voor medewerking, beroep doen op personen, van buiten de raad van bestuur. Deze personen worden aangesteld en uit hun functie ontheven door de raad van bestuur, doch zij maken er geen deel van uit.

3.7. De raad van bestuur vergadert, na oproeping door de voorzitter en de secretaris, minstens viermaal per jaar, de algemene vergadering niet inbegrepen, of telkens als drie beheerders dit vragen.

3.8. Alle beslissingen in de raad van bestuur worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen dient een tweede stembeurt gehouden te worden. Bij een tweede staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

3.9. De uitsluiting van een beheerder is slechts mogelijk door een beslissing van een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering en moet op de agenda vermeld worden. De raad van bestuur kan echter bij geheime stemming en mits een drie vierde meerderheid tot onmiddellijke schorsing besluiten.

3.10. De leden van de Raad van Bestuur zetelen ten persoonlijke titel in de Raad van Bestuur.

4. FINANCIËN.

4.1 Om de afsluitingen van de rekeningen per einde jaar te vergemakkelijken, dient de aangesloten kring het lidgeld te betalen tussen 1 januari en 31 januari van het lopend werkjaar.

4.2 De geldelijke bezittingen van de vereniging staan op een rekening bij een financiële instelling. De penningmeester, de voorzitter en ondervoorzitter krijgen van de raad van bestuur de volmacht om alle inkomsten en uitgaven te beheren. Zij mogen afzonderlijk optreden. Uitgaven boven de € 500,00 kunnen slechts gebeuren na overleg tussen de gevolmachtigden.
"There are two people in every photograph: the photographer and the viewer"
ansel adams
Alle rechten voorbehouden  © 2017 MIGALSKImediia voor VLF vzw.